Doelstellingen

Jaarverslag 2020 en Beleidsplan 2021 Stichting ter Bevordering van de Antroposofie – StBA

1. De organisatie

Het bestuur van de StBA bestond in 2020 uit de volgende leden:
Voorzitter mevrouw A. van Soest
Secretaris de heer T. Verwijst
Penningmeester mevrouw M. van Herpen
Overige bestuursleden: mevr. D. Dambrink, mevr. E. Walk, mevr. E. van Aaken, mevr. N. Sannen.

Adres van de StBA
Loo 37
5388 SB Nistelrode
06 – 51 07 52 20
theo.verwijst@icloud.com

2. Algemeen

Het bestuur van de StBA vergadert meestal vier keer per jaar en overlegt regelmatig o.a. per e-mail. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar kunnen – indien nodig – hun onkosten, zoals o.a. reiskosten, declareren.

3. Stichting ter Bevordering van de Antroposofie – StBA

De StBA is ontstaan in 1981 omdat antroposofen in Uden en omgeving de kennis over de antroposofie wilden uitdragen. Vanaf het begin zijn de aan de StBA geschonken gelden aangewend voor het vergroten van de kennis omtrent de antroposofie in Uden en omgeving. Het werkgebied is later uitgebreid tot Europa, Afrika en andere werelddelen.
De Stichting ter Bevordering van de Antroposofie is een zgn. ANBI-stichting; het fiscaal nummer, het zgn. RSIN, is 804095279.

4. Organisatiedoelen

Het doel van de StBA is het (doen) geven van informatie over de antroposofie in de vorm van lezingen en cursussen. Tevens ondersteunt zij organisaties en particuliere initiatieven die zich bezighouden met de bevordering van de kennis omtrent de antroposofie en de praktische toepassingen daarvan op maatschappelijke gebieden en met name op het gebied van onderwijs, kennisoverdracht, cultuur en gezondheid.

5. Fondsenwerving

De StBA krijgt haar giften voornamelijk van particulieren. Deze particulieren worden benaderd per brief of e-mail, maar men kan ook via facebook doneren. De donaties variëren in grootte maar zijn over het algemeen niet groot.
De financiële positie van de StBA is door een zorgvuldig beleid altijd sterk geweest. Omdat er in het verleden een aantal omvangrijke aanvragen tot ondersteuning is gehonoreerd, is een deel van de financiële buffer geslonken. Wij vertrouwen erop dat de StBA in de toekomst over voldoende middelen beschikt om onze werkzaamheden voort te zetten.

6. Jaarverslag, jaarcijfers en toelichting

Voor de Staat van inkomsten en uitgaven van 2020 en de Balans per 31-12-2020, zie elders op de website.

Dalende renteopbrengsten
De daling van de renteopbrengsten in 2020 t.o.v. de voorgaande jaren is te wijten aan de lage rentestand. Om dit te compenseren is een deel van het vermogen belegd in fondsen van Triodos Bank met een laag en gemiddeld risicoprofiel. Het bestuur hoopt hiermee dat het vermogen meer zal gaan renderen. We hebben een klein aantal giften van particulieren ontvangen.

Verstrekte schenkingen
Vermoedelijk doordat een groot deel van het sociale en culturele leven stil is gelegd vanwege de door de overheid opgelegde Corona-maatregelen, heeft de StBA in 2020 slechts drie steunaanvragen ontvangen die alle drie gehonoreerd zijn.

Afname eigen vermogen
De laatste jaren is het aantal donateurs en het aantal ontvangen giften afgenomen evenals het aantal steunaanvragen en de hoogte van de door de StBA verstrekte steun. Er is opnieuw een klein bedrag ingeteerd op het vermogen, maar dat lijkt het bestuur geen probleem. Wel lijkt het noodzakelijk, met het oog op het steunen van nieuw op te richten vrijescholen zoals bijvoorbeeld in Oss en Uden, een buffer achter de hand te houden.

7. Prognose

De StBA werkt aan het vergroten van de donateurskring door meer bekendheid te geven aan de activiteiten via een goede website, heldere communicatie, een herkenbaar logo, flyers en een banner, en ook door meer gebruik te maken van de moderne ‘social media’. Samenwerking met vrijescholen in de regio staat hoog op de agenda, maar is in deze Coronatijd toch moeilijk.
De StBA heeft op dit moment een gezonde financiële positie.

8. Conclusie

De StBA heeft de afgelopen jaren vele instanties en initiatieven kunnen steunen. De kennis van de antroposofie zal daardoor op een redelijk peil gehandhaafd kunnen worden in de directe omgeving als ver daarbuiten. De financiële positie is gezond en het bestuur zal er alles aan doen om dit zo te houden.